Programa 2015-2019

GESTIÓ GENERAL

 • Reducció de retribucions a l’alcaldia, regidors i grups. Reduirem els jornals dels càrrecs polítics i les assignacions a grups municipals com a mínim en la mateixa mesura que s’ha fet al funcionariat de l’Ajuntament (5-10 %). Els jornals dels càrrecs públics es podran consultar a la web municipal.
 • Prioritzarem els concurs sobre les subhastes en l’adjudicació dels contractes municipals. Inclourem com a mèrits les polítiques realitzades per cada empresa en matèria d’estabilitat laboral, salut laboral i increment i foment de l’ocupació i si aplica la Responsabilitat Social Corporativa. Afavorirem les empreses que assumeixen en el seu funcionament els criteris de l’Economia del Bé Comú.
 • Establirem un criteris clars, objectius i equitatius a l’hora del repartiment de les ajudes i subvencions a les entitats culturals, festives i esportives del poble. Cal evitar els greuges comparatius i atorgar-los seguint uns barems de rendibilitat social i respectant, si cal, criteris de renda dels usuaris a l’hora de concedir ajudes personalitzades.

TREBALL I CONTRACTES MUNICIPALS

 • Llocs de treball municipals (personal laboral). Establirem uns criteris clars, objectius i que respecten els torns per a accedir als llocs de treball municipals per a evitar possibles usos partidistes i clientelars en el repartiment de jornals. Les borses de treball han de ser públiques, transparents i rotatòries, per a cobrir vacants o substituir treballadors que es troben en situació d’incapacitat temporal, vacances, permisos, etc.
 • Selecció de personal (provisió de places). S’han de respectar escrupolosament els criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Establirem unes bases generals per a les convocatòries de les proves selectives per a la selecció i provisió en propietat de les places de personal funcionari vacant en la plantilla de l’Ajuntament.
 • Presència de sindicats i l’oposició en les comissions de selecció de personal, per tal de garantir principis d’equitat, capacitat i transparència

FOMENT ECONÒMIC

 • Combatrem la crisi econòmica i els seus efectes: els ciutadans i ciutadanes de Museros han de trobar en l’Ajuntament un instrument vàlid per a buscar faena, fomentar l’autoocupació, i fer front a la baixada d’ingressos i la reducció dels recursos disponibles.
 • Fomentarem els tallers ocupacionals per a gent parada amb la possibilitat de fer pràctiques en empreses que estiguen situades al poble o als voltants (caixer/a, soldador/a, perruquer/a, comptable, administratiu/va…)
 • Espais de cotreball (coworking). Informarem i facilitarem la instal·lació d’estos espais de treball col·lectiu per a emprenedors en què es comparteixen els costos i s’intercanvien experiències de manera cooperativa.
 • Criteris de viabilitat econòmica i retorn social. Elaborarem consensuadament i aplicarem uns criteris clars per a determinar quines inversions són prioritàries, quins serveis ha d’oferir l’ajuntament, com s’han de pagar estos serveis i amb quina finalitat volem recórrer al crèdit.
 • Museros, poble d’atracció d’inversions. Proposem fer un estudi sobre les infraestuctures a Museros i sobre el sòl industrial per a plantejar els avantatges de triar Museros per a la ubicacio d’empreses de logística o d’altres sectors. Tenim una situació i uns accessos excel·lents i cal aprofitar-los i fer atractiu Museros perquè s’hi instal·len les empreses.
 • Creació d’un portal web comercial de Museros amb promocions, ofertes, presentacions continuades d’establiments, servicis i productes.
 • Afavorirem l’associacionisme dels treballadors autònoms. Per això introduirem incentius fiscals en les ordenances i en les ajudes públiques municipals per a afavorir l’associacionisme econòmic dels treballadors autònoms i el xicotet comerç i la creació de llocs de treball.
 • Potenciació de la fira comercial. Reforçarem la fira i estudiarem ampliar-la a l’àmbit agrícola perquè ajude les xicotetes empreses, els comerços, els professionals i els llauradors a promocionar-se.
 • Incentius fiscals. Establirem incentius per al comerç menut, les xicotetes empreses i els autònoms perquè es modernitzen i s’adapten a les noves demandes de la societat.
 • Taxa de la llicència d’obertura dels establiments. Mantindrem tota la legislatura la bonificació actual del 100 %.

FISCALITAT

 • Ajust de l’IBI. Aplicarem els coeficients tan a la baixa com siga possible i ho permeta la hisenda municipal.
 • Fraccionament del pagament de l’IBI urbà en 6 terminis per aquelles persones que tinguen domiciliat el rebut i que així ho sol·liciten.
 • Increment del tipus impositiu de l’IBI en un 50% a aquelles vivendes buides que pertanyen als bancs o empreses immobiliàries (per a afavorir que les oferisquen en lloguer social a preus assequibles).
 • Aplicació de bonificacions en l’IBI a aquelles famílies en què tots el seus membres majors d’edat estiguen parats i que no tinguen ingressos o els únics ingressos procedisquen de prestacions per desocupació o ajudes familiars i estos no superen 2 vegades el salari mínim interprofessional (648,60 €/mes).
 • Aplicació de bonificacions en l’IBI a aquelles famílies amb un nivell de renda que no supere 1,5 vegades el salari mínim interprofessional (972,90 €).
 • Bonificació de l’IBI entre un 70% i un 10% a aquelles famílies nombroses en què la renda de la unitat familiar no supere 2,5 vegades el salari mínim interprofessional i sempre que el valor cadastral de l’habitatge no supere els 70.000 €.
 • Aplicació d’un 50% de bonificació en l’IBI als joves menors de 31 anys i amb un nivell de renda per davall de 2 vegades el salari mínim interprofessional.
 • Bonificarem fiscalment la implantació d’empreses tecnològiques, no contaminants i sostenibles.
 • Fomentarem l’ús de vehicles impulsats per energia elèctrica. Per això bonificarem l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb una reducció de fins el 50% per als vehicles impulsats per energia elèctrica, i de fins al 30% els de motors híbrids amb l’objectiu de potenciar l’ús d’energies netes.